SPECIÁL FM  pro myslivost a lesnictví   

Úvod »Pomůcky pro práci v lese» Pachový koncentrát Hagopur 500ml


        

Pachový koncentrát Hagopur 500ml

 

Číslo produktu: VR09023
naše cena bez DPH : 405 Kč
naše cena s DPH (21 %):
490 Kč

do košíku:
  ks  

Hagopur koncentrát - pachový ohradník / Pachový plot

Popis produktu:

Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Žádoucího dlouhodobého účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu.

Použití:
Do ztvrdlých pěnových koulí/ pruhů zapíchněte 2 x pistoli na pachový plot a pomocí ústí pistole vstříkněte do pěny pachový koncentrát (asi 2 sek.). Tím zajistíte účinek pachového plotu po dobu dalších 4 – 6 měsíců. Jedna nádoba obsahuje asi 500 ml, tzn. obsah stačí pro kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách v délce 500 m podél jedné strany silnice.

Upozornění:
Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou! Při aplikace a práci dbejte výhradně pokynů na etiketě a v brožuře.

Návod k použití:
1. Před použitím láhev dobře protřepte.
2. Nádobu našroubujte na zajištěnou pistoli.
3. Bezpečnostní šroub otočit o jednu polovinu otáčky – pistole je odjištěná.
4. Stisknout spoušť – START
5. Pustit spoušť – STOP
6. Během pracovních přestávek nebo při přerušení práce pistoli zajistěte.
7. Prázdnou nádobu koncentrátu odšroubujte a okamžitě
a) našroubujte nádobu novou a pokračujte v práci, nebo
b) pistoli řádně propláchněte čističem a utáhněte bezpečnostní šroub (viz etiketa čističe),
c) odšroubujte nádobu s čističem,
d) vystříkejte zbytky z pistole.
Pozor! Nádoba musí při skladování stát!! Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou! R 12 Vysoce hořlavý; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecná doporučení
Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě
odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.

Vdechnutí
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.

Styk s kůží:
Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima:
Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.

Požití:
Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře.

Datum spotřeby: 5 let od data výroby (viz víčko nádoby)
Šarže: N-38490
Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina
Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG, Max – Planck Strasse 17868 89, Landsberg am Lech

ODc1ODdkO